Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Przedszkole Samorządowe nr 8 prowadzi rekrutację do bezpłatnych 5-godzinnych oddziałów ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w Szkole Podstawowej nr 11 (ul. Szmidta 3).


REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Informacje pochodzą ze strony internetowej:

 

http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/oswiata_w_piotrkowie/przedszkola-samorzadowe

 

 

Rekrutacja - zasady 2015 Pobierz plik

 

Rekrutacja - pobierz wniosek 2015 Pobierz plik

ZASADY   REKRUTACJI

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne miejsca do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem gminy   jest   zapewnienie  miejsca wychowania przedszkolnego   dzieciom   5-letnim. Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych  w poszczególnych przedszkolach samorządowych  do dnia 4marca 2015 r.

 

TERMINY

 

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

 

  Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

09 - 31 marca

2015 r.

08 - 12 czerwca

2015 r.

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2015 r. o godz. 14:00

22 czerwca 2015 r.

o godz. 14.00

 

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

21 - 27 kwietnia

2015 r.

23 - 26 czerwca

2015 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 maja 2015 r. o godz. 14.00

01 lipca 2015 r.

o godz. 14.00

 

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica

z  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie  7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania odwołania


I. Rodzice składają  wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

We wniosku  rodzice mogą zaznaczyć  nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego

i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji  wniosek będzie   rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach  według  podanej kolejności. Jeżeli  dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola  z pierwszego wyboru, może być przyjęte   do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nie przyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku   przedszkoli pozostaje  na listach  rezerwowych  w  danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych  do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach  informacyjnych w przedszkolach.

 

II. Rodzice, którego dziecko nie zostało przyjęte do preferowanych przedszkoli  może ubiegać się  o przyjęcie dziecka do przedszkola, które po zakończonej   rekrutacji dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Od dnia  13 maja  2015 r. informację o wolnych miejscach można uzyskać w przedszkolu   wskazanym we wniosku jako pierwszy wybór lub  w Referacie   Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego, Pasaż Rudowskiego 10  III piętro, pokój nr 319,  tel. (44) 732-18-80 .

 

Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.

KRYTERIA  GŁÓWNE

  • Wielodzietność rodziny kandydata.
  • Niepełnosprawność kandydata.
  • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
  • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
  • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

 

KRYTERIA DODATKOWE

1. Rodzice,  rodzic samotnie wychowujący są  zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy  - 2pkt.

2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata - 1pkt.  

3. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata (do 3 km) - 1 pkt.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA

Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do wszystkich  przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2014/2015.

 

Przedszkole Samorządowe nr 8 prowadzi rekrutację do bezpłatnych oddziałów 5-godzinnych ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w Szkole Podstawowej nr 11 (ul. Szmidta 3).odpowiada: Anna Marcinkowska

wytworzył: Katarzyna Kowalczyk

wprowadził: administrator

data: 04-03-2015

data: 04-03-2015

data: 04-03-2015Rejestr zmian strony